9:00 - 17:00

Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa w szczególności zasady i warunki zawarcia oraz wykonywania umowy pomiędzy Wypożyczalnią, a Klientem.
 2. Właścicielem wypożyczalni jest Jakub Reclik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Electric Bike Rental Jakub Reclik ul. Wyzwolenia 1, 44-284 Pstrążna, NIP: 6423243865, tel.: +48 791 870 450 reprezentowanym przez Jakuba Reclik
 3. Wypożyczalnia funkcjonować będzie w godzinach od poniedziałku do piątku 9.00 - 17.00.
 4. Rower elektryczny wypożyczyć może wyłącznie osoba pełnoletnia legitymująca się dokumentem tożsamości ze zdjęciem, po pisemnej akceptacji Regulaminu, zapoznaniu się ze stanem technicznym roweru i informacji dotyczącej ruchu drogowego oraz podpisaniu umowy z Wypożyczalnią na jego wynajem.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania z roweru elektrycznego zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy „ Prawo o ruchu drogowym”.
 6. Rowery elektryczne wyposażone są w nadajnik GPS.
 7. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru elektrycznego jest równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się rowerem oraz wiedzą w zakresie bezpiecznego jego użytkowania oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

Wypożyczenie:

 1. Rower elektryczny może zostać wypożyczony wyłącznie przez osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru elektrycznego bez podania uzasadnienia w przypadku subiektywnej oceny co do Klienta jako osoby niewiarygodnej.
 3. Przed wypożyczeniem roweru elektrycznego Klient jest zobowiązany:
  • sprawdzić stan techniczny pojazdu,
  • potwierdzić należyty poziom naładowania roweru umożliwiający z niego korzystanie,
  • upewnić się czy warunki pogodowe pozwalają na bezpieczne poruszanie się,
  • jakiekolwiek zauważone uszkodzenie roweru elektrycznego lub jego wyposażenia należy zgłosić pracownikowi Wypożyczalni,
  • zapoznać się z obsługą i użytkowaniem roweru elektrycznego.
 4. Rowery elektryczne ładowane są wyłącznie przez Wypożyczającego. Klient może naładować rower w czasie wypożyczenia w Wypożyczalni. Klient może również podczas wypożyczenia wypożyczyć dodatkowy akumulator, o ile taki aktualnie znajduje się w Wypożyczalni.

Korzystanie:

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze roweru elektrycznego zgodnie z instrukcją udzieloną mu przez pracownika Wypożyczalni.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • przestrzegania maksymalnej ładowności roweru elektrycznego która wynosi 110 kg,
  • używania roweru elektrycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
  • poruszania się rowerem elektrycznym wyłącznie po utwardzonym i suchym terenie. Zabrania się jeżdżenia rowerem po plaży oraz wodzie,
  • nie kierowania rowerem elektrycznym będąc w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub po spożyciu leków, po których zażyciu zabronione jest lub nie zalecane jest kierowanie pojazdami,
  • niewykorzystywanie roweru elektrycznego jako rekwizytu, holowania innych pojazdów, rajdów, jazd treningowych i konkursowych, wyścigów i skoków itp., zarobkowego wynajmu innym osobom, lub rzeczy, przewożenia paliw, gazów płynnych lub sprężonych i materiałów niebezpiecznych, przedmiotów mogących stworzyć potencjalne niebezpieczeństwo na drodze, – nie przewożenia za pomocą roweru zwierząt,- nie korzystania ze roweru elektrycznego podczas warunków pogodowych zagrażających bezpiecznemu poruszaniu się,- nie korzystania ze roweru elektrycznego po zmroku.
 3. Klient nie może czynić jakichkolwiek zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń ani napraw w rowerze elektrycznym. W razie dokonania przez Klienta zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń lub napraw w rowerze, Wypożyczalnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi ulepszeń ani wartości zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń lub napraw. Wypożyczalnia może jednak żądać od Klienta przywrócenia stanu poprzedniego.
 4. Klient nie może oddać rower elektryczny osobie trzeciej do używania. Klient odpowiada za szkody wywołane przez osoby trzecie, którym oddał rower elektryczny do użytku.
 5. Klient nie może przewozić rowerów elektrycznych samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, w tym środków transportu zbiorowego.
 6. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii technicznej lub szkody w rowerze elektrycznym Klient jest zobowiązany do jego zabezpieczenia oraz niezwłocznego poinformowania Wypożyczalnię o jego stanie, miejscu postoju i rodzaju awarii na nr tel. +48 791 870 450 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w wyniku opóźnienia lub zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek napraw w przedmiocie najmu bez zgody Wypożyczalni.

Opłata:

 1. Opłata za wypożyczenie roweru elektrycznego pobierana jest z góry. Odpowiednio do czasu wypożyczenia, określonego przez Klienta.
 2. Cennik do wglądu klienta. Wynajmujący zapoznał się z cennikiem.
 3. Opłata za wypożyczenie roweru elektrycznego płatne gotówka lub karta.

Szkody:

 1. Wypożyczający rower elektryczny Klient przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy do zwrotu roweru.
 2. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie użytkowania roweru elektrycznego przez Klienta.
 3. W przypadku kradzieży roweru elektrycznego Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt bezzwłocznie Wypożyczalni, a w następnej kolejności Policji i przedstawić w Wypożyczalni protokół potwierdzający dokonanie zgłoszenia. Nie zwalnia to Klienta z odpowiedzialności materialnej za poniesiona szkodę i konieczności zwrotu kwoty równej wartości roweru elektrycznego.
 4. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży roweru elektrycznego lub sprzętu powierzonego klient jest zobowiązany pokryć powstałe szkody w całości, zgodnie z następującym cennikiem:
  • koszt roweru elektrycznego Overfly bolt PLUS wynosi 11.600 zł brutto,
  • koszt roweru elektrycznego Overfly mage wynosi 7.500 zł brutto,
  • koszt akumulatora i akumulatora pomocniczego wynosi 3000 zł brutto

Zwrot:

 1. Rower elektryczny należy zwrócić do Wypożyczalni w terminie deklarowany i opłaconym.
 2. Czas wypożyczenia roweru elektrycznego kończy podpis pracownika Wypożyczalni na umowie z wpisaną godziną zwrotu po sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu.
 3. O ewentualnym zamiarze przedłużenia okresu wypożyczenia prosimy wcześniej poinformować Wypożyczalnię telefonicznie lub osobiście.
 4. W przypadku kiedy Klient nie będzie w stanie zwrócić roweru elektrycznego do Wypożyczalni ze względu na rozładowanie się baterii, awarię, uszkodzenie techniczne lub z innego powodu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wypożyczalnię o konieczności zwrotu roweru elektrycznego w innym miejscu.
 5. W przypadku zwrotu roweru elektrycznego w miejscu innym niż siedziba Wypożyczalni Klient pokrywa koszt transportu roweru elektrycznego w wysokości 50 zł. Niezależnie od powyższej opłaty Klient zobowiązany jest wnieść opłatę należną za czas spóźnienia zgodny z taryfą opłat.

Dane osobowe Klientów:

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do danych Klientów jest Jakub Reclik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Electric Bike Rental (dalej Administrator).
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania, nr PESEL oraz wizerunek.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy wypożyczenia roweru elektrycznego oraz w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mienia i osób.
 4. Administrator informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób.
 5. Administrator przechowuje dane osobowe Klientów przez okres 2 lat, nie dłużej jednak niż jest to konieczne do wykonania i rozliczenia umowy, dochodzenia roszczeń, w tym wykonywania uprawnień z tytułu reklamacji. Administrator przechowuje wizerunek przez okres 2 lat, nie dłużej niż jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostaną usunięte.
 6. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, Klienci mogą kierować pisemnie na adres Elecric Bike Rental Jakub Reclik, Ul. Wyzwolenia 1, 44-284 Pstrążna
 7. Administrator informuje, iż przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i odpowiedniej poufności, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich.

Postanowienia końcowe:

 1. Prawo do składania reklamacji, co do wypożyczenia roweru elektrycznego na podstawie niniejszego Regulaminu przysługuje Klientowi, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na dres: Elecric Bike Rental Jakub Reclik, Ul. Wyzwolenia 1, 44-284 Pstrążna
 2. Wypożyczalnia rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Klienta, nr telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednio zapisy regulaminu wypożyczalni oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z wypożyczeniem skuterów elektrycznych będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 5. Regulamin Wypożyczalni w jego aktualnie obowiązującej wersji dostępny jest na stronie internetowej www.ebike-rental.pl/regulamin lub u pracownika wypożyczalni.
 6. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz jego aktualizacji.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania.